Facebook

Jeśli pomogliśmy Ci daj nam plusa                   
oraz
                       nas znajomym. Dziękujemy.

Trzeci wzór umowy przedwstępnej sprzedaży mieszkania cz.2Dokument do pobrania
Czekając na pobranie pliku. Przeczytaj polecany artykuł.
Dokument zacznie się pobierać po wybraniu artykułu.
Dla sprzedających
Dla kupujących
Sprzedaj mieszkanie szybko, bez prowizji i pośredników. Zaoszczędź ponad 20 tys. zł. Wybierz z nami najtańszy kredyt mieszkaniowy. Różnica raty może wynieś nawet 700zł.część druga

§5
KUPUJĄCY oświadcza, że przedmiotowy lokal obejrzał osobiście, że znany jest mu jego stan techniczno-użytkowy, który akceptuje.


§6
Na zabezpieczenie realizacji umowy KUPUJĄCY przekazał SPRZEDAJĄCEMU zadatek w kwocie 50 000 złotych (słownie : pięćdziesięciu tysięcy złotych), który to zadatek SPRZEDAJĄCY przyjmuje i odbiór jego niniejszym kwituje.
STRONY poddają zadatek skutkom prawnym wynikającym z art. 394 Kodeksu Cywilnego, z którego treścią się zapoznały.


§7
Zapłacenie reszty ceny przez KUPUJĄCEGO tzn. kwoty 800 000 złotych (słownie: ośmiuset tysięcy złotych polskich) nastąpi w następujący sposób: 500 000 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych) z kredytu bankowego na rachunek wskazany przez SPRZEDAJĄCYCH po zawarciu umowy przyrzeczonej.


§8
1. Wydanie lokalu KUPUJĄCEMU nastąpi w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej. 
2. Wymeldowanie wszystkich osób ze sprzedawanego lokalu nastąpi przed podpisaniem umowy przyrzeczonej.


§9
KUPUJĄCY zobowiązuje się do dostarczenia promesy kredytowej, przed podpisaniem umowy przyrzeczonej.


§10
Opłatę skarbową oraz koszty notarialne związane z zawarciem umowy przyrzeczonej pokryje KUPUJĄCY.


§11
Ponadto SPRZEDAJACY zobowiązuje się w dniu wydania lokalu przekazać KUPUJĄCEMU:
a) wszystkie komplety kluczy od drzwi wejściowych, skrzynki pocztowej, ewentualnie inne klucze (np. od strychu, pralni, piwnicy itp.);
b) książeczkę opłat czynszowych wraz z dowodami wpłat za ostatnie miesiące;
c) książeczkę opłat za energię elektryczną i gaz;


§12
STRONY oświadczają, że zostały poinformowane o możliwości zawarcia niniejszej umowy w formie aktu notarialnego, co umożliwiałoby ewentualne dochodzenie zawarcia umowy na drodze sądowej.


§13
Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron, przez strony przeczytana, przyjęta i podpisana.


……………………………….                                             …………………………………
…………….…………………                                              …………………………………
         SPRZEDAJĄCY                                                                    KUPUJĄCYWyciąg z ustawy KODEKS CYWILNY (Dz.U. nr 16 z 1964 r. poz. 93) Artykuł 394
§1 W braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie nie wykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. 
§2 W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała; jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi. 
§3 W razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony.


Artykuły tematycznie powiązane:
Rady dla sprzedających mieszkanie.
Po zapoznania się z tym działem poznasz wszystkie aspekty, które pomogą Ci skutecznie i łatwo sprzedać mieszkanie.
Rady dla kupujących mieszkanie.
Chcesz kupić mieszkanie? Ten dział jest dla Ciebie. Dowiesz się wszystkiego co jest potrzebne  do kupienia mieszkania.
Inne wzory pism.
Tutaj znajdziesz inne wzory potrzebnych dokumentów jak np. protokół zbawczo-odbiorczy.


Polecane artykuły
Jak prezentować mieszkanie cz.1 
Sposób prezentowania mieszkania kupującemy  
ba duży wpływ na sprzedaż mieszkania... 

Agencjom dziękujemy! 
Sam sprzedaż swoje mieszkanie dużo 
lepiej. Nie płać już prowizji pośrednikom... 

Parametry mieszkania 
Przed sfinalizowaniem umowy koniecznie 
sprawdź parametry nieruchomości... 

Rata kredytu mniejsza o 700zł 
Wybierając dobry kredyt mozęsz zaoszędzić 
nawet 700zł na każdej racie... 

                                                                                   RELAMA
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Kraków
 Wrocław
Wrocław

fsdf