Facebook

Jeśli pomogliśmy Ci daj nam plusa                   
oraz
                       nas znajomym. Dziękujemy.

Czwarty wzór umowy przedwstępnej sprzedaży mieszkaniaDokument do pobrania
Czekając na pobranie pliku. Przeczytaj polecany artykuł.
Dokument zacznie się pobierać po wybraniu artykułu.
Dla sprzedających
Dla kupujących
Sprzedaj mieszkanie szybko, bez prowizji i pośredników. Zaoszczędź ponad 20 tys. zł. Wybierz z nami najtańszy kredyt mieszkaniowy. Różnica raty może wynieś nawet 700zł.Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości


Zawarta 11.06.2012r. w Warszawie pomiędzy: 
Markiem Kowalskim zamieszkałym w Warszawie, ul. Smocza 12/65, legitymującym się dowodem osobistym nr AB 1234567, PESEL 75041605253, dalej zwanym Sprzedającym,
Mikołajem Kwiatkowskim zamieszkałym w Warszawie, ul. Skierniewickiej 22/325, legitymującym się dowodem osobistym nr BA 987654321,PESEL 72082806892, dalej zwanym Kupującym.


§ 1
Sprzedający oświadcza, że: 
1. Jest właścicielem nieruchomości lokalowej (mieszkania) położonej w Warszawie, ul. Nowy Świat 89/125, o powierzchni 59 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr 963258.  w Sądzie Rejonowym w Warszawie – Śródmieście.
2. Powyższa nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek ciężarów, obciążeń, roszczeń i hipotek oraz innych wad prawnych. 
3. Powyższa nieruchomość nie jest przedmiotem umowy zobowiązującej do przeniesienia jej własności ani umowy przedwstępnej zawartej z inną osobą niż Kupujący. 


§ 2
Sprzedający zobowiązuje się sprzedać nieruchomość określoną w §1 ust. 1 niniejszej umowy za cenę 850 000 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) w terminie do dnia 18.06.2012r., a Kupujący zobowiązuje się powyższą nieruchomość za wskazaną cenę w wyżej wymienionym terminie kupić. 


§ 3
Kupujący oświadcza, że znany jest mu stan techniczny przedmiotowej nieruchomości. 


§ 4
Kupujący wręcza Sprzedającemu kwotę 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) tytułem zadatku. Sprzedający kwituje niniejszym jej odbiór. Kwota ta będzie zaliczona na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, określonej w § 2 umowy. 


§ 5
W razie niezawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Sprzedający może bez wyznaczenia dodatkowego terminu od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zatrzymać. 


§ 6
W przypadku niezawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Kupujący może bez wyznaczenia dodatkowego terminu od umowy odstąpić i zażądać od Sprzedającego sumy dwukrotnie wyższej niż wręczony zadatek. 


§ 7
Kupujący zobowiązuje się zapłacić pozostałą po odliczeniu zadatku część ceny w dniu zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży. 


§ 8
Wszelkie koszty związane z zawarciem przyrzeczonej umowy sprzedaży i przeniesieniem własności nieruchomości ponosi Kupujący. 


§ 9
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 


§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

. . . . . . . . . . . . . . . .                                                               . . . . . . . . . . . . . . . .
Sprzedający  Kupujący

Artykuły tematycznie powiązane:
Rady dla sprzedających mieszkanie.
Po zapoznania się z tym działem poznasz wszystkie aspekty, które pomogą Ci skutecznie i łatwo sprzedać mieszkanie.
Rady dla kupujących mieszkanie.
Chcesz kupić mieszkanie? Ten dział jest dla Ciebie. Dowiesz się wszystkiego co jest potrzebne  do kupienia mieszkania.
Inne wzory pism.
Tutaj znajdziesz inne wzory potrzebnych dokumentów jak np. protokół zbawczo-odbiorczy.


Polecane artykuły
Jak prezentować mieszkanie cz.1 
Sposób prezentowania mieszkania kupującemy  
ba duży wpływ na sprzedaż mieszkania... 

Agencjom dziękujemy! 
Sam sprzedaż swoje mieszkanie dużo 
lepiej. Nie płać już prowizji pośrednikom... 

Parametry mieszkania 
Przed sfinalizowaniem umowy koniecznie 
sprawdź parametry nieruchomości... 

Rata kredytu mniejsza o 700zł 
Wybierając dobry kredyt mozęsz zaoszędzić 
nawet 700zł na każdej racie... 

                                                                                   RELAMA
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Kraków
 Wrocław
Wrocław

fsdf