Facebook

Jeśli pomogliśmy Ci daj nam plusa                   
oraz
                       nas znajomym. Dziękujemy.

Szósty wzór umowy przedwstępnej sprzedaży mieszkaniaDokument do pobrania
Czekając na pobranie pliku. Przeczytaj polecany artykuł.
Dokument zacznie się pobierać po wybraniu artykułu.
Dla sprzedających
Dla kupujących
Sprzedaj mieszkanie szybko, bez prowizji i pośredników. Zaoszczędź ponad 20 tys. zł. Wybierz z nami najtańszy kredyt mieszkaniowy. Różnica raty może wynieś nawet 700zł.UMOWA PRZEDWSTĘPNA 
KUPNA - SPRZEDAŻY PRAWA WŁASNOŚCI DO LOKALU

Zawarta w dniu 11.08.2012r. w Warszawie pomiędzy stronami:

1. Markiem Kowalskim zam. w Warszawie przy ul. Smoczej 12/65, legitymującym się dowodem osobistym seria AB  nr 1234567, PESEL 75041605253, NIP 254-635-85-36, zwanym dalej Sprzedającym
a
2. Mikołajem Kwiatkowskim zam. w Warszawie przy ul. Skierniewickiej 22/235, legitymującym się dowodem osobistym seria BA  nr 98765432, PESEL 72082806892, NIP 895-695-32-52, zwanym dalej Kupującym.

§ 1
Przedmiotem niniejszej umowy jest ustalenie wszelkich istotnych elementów umowy przyrzeczonej, która ma zostać zawarta pomiędzy stronami. 

§ 2
1. Strony postanawiają, że przyrzeczona umowa sprzedaży prawa własności do lokalu mieszkalnego znajdującego się w Warszawie przy ul. Nowy Świat 89/125 o powierzchni 59 m2. Przysługującego Sprzedającemu, zostanie zawarta do dnia 18.08.2012r. za cenę 850 000 zł   (słownie: ośmiuset pięćdziesięciu tysięcy złotych). 
2. Sprzedający oświadcza, że zbywane prawo wolne jest od jakichkolwiek obciążeń i roszczeń na rzecz osób trzecich i nie toczy się również przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne.
3. Gdyby po zawarciu niniejszej umowy ujawniło się istnienie jakiegokolwiek obciążenia zbywanego prawa, Sprzedający zobowiązuje się je uregulować do czasu zawarcia umowy przyrzeczonej.

§ 3
1. Sprzedający oświadcza, że na poczet należności z tytułu ceny otrzymał w dniu dzisiejszym od Kupującego gotówką kwotę 50 000 zł (słownie: pięćdziesięciu tysięcy złotych) tytułem zadatku. 
2. W przypadku niewykonania umowy przez Sprzedającego, zwróci on Kupującemu zadatek w podwójnej wysokości. 
3. W razie niewykonania umowy przez Kupującego zadatek przepada na rzecz Sprzedającego. 

§ 4
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 
2. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.
   
        Sprzedający                   Kupujący 

..................................   ................................

Artykuły tematycznie powiązane:
Rady dla sprzedających mieszkanie.
Po zapoznania się z tym działem poznasz wszystkie aspekty, które pomogą Ci skutecznie i łatwo sprzedać mieszkanie.
Rady dla kupujących mieszkanie.
Chcesz kupić mieszkanie? Ten dział jest dla Ciebie. Dowiesz się wszystkiego co jest potrzebne  do kupienia mieszkania.
Inne wzory pism.
Tutaj znajdziesz inne wzory potrzebnych dokumentów jak np. protokół zbawczo-odbiorczy.


Polecane artykuły
Jak prezentować mieszkanie cz.1 
Sposób prezentowania mieszkania kupującemy  
ba duży wpływ na sprzedaż mieszkania... 

Agencjom dziękujemy! 
Sam sprzedaż swoje mieszkanie dużo 
lepiej. Nie płać już prowizji pośrednikom... 

Parametry mieszkania 
Przed sfinalizowaniem umowy koniecznie 
sprawdź parametry nieruchomości... 

Rata kredytu mniejsza o 700zł 
Wybierając dobry kredyt mozęsz zaoszędzić 
nawet 700zł na każdej racie... 

                                                                                   RELAMA
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Kraków
 Wrocław
Wrocław

fsdf