Facebook

Jeśli pomogliśmy Ci daj nam plusa                   
oraz
                       nas znajomym. Dziękujemy.

Siódmy wzór umowy przedwstępnej sprzedaży mieszkaniaDokument do pobrania
Czekając na pobranie pliku. Przeczytaj polecany artykuł.
Dokument zacznie się pobierać po wybraniu artykułu.
Dla sprzedających
Dla kupujących
Sprzedaj mieszkanie szybko, bez prowizji i pośredników. Zaoszczędź ponad 20 tys. zł. Wybierz z nami najtańszy kredyt mieszkaniowy. Różnica raty może wynieś nawet 700zł.PRZEDWSTĘPNA UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Zawarta w dniu  11.09.2012r. w Warszawie pomiędzy :
1. Markiem Kowalskim zam. w Warszawie przy ul. Smoczej 12/65, legitymującym się dowodem osobistym seria: AB numer 1234567, PESEL 74041604253, NIP 236-542-85-62,  zwanym w treści umowy Sprzedającym, 
a
2. Mikołajem Kwiatkowskim, zam. w Warszawie przy ul. Skierniewickiej 22/325, legitymującym się dowodem osobistym seria: BA numer 987654321, PESEL 72082806892, NIP 256-712-63-55,  zwanym w treści umowy Kupującym.

§1
Przedmiotem umowy jest przyrzeczenie sprzedaży: mieszkania znajdującego się w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 89/125, o powierzchni 59 m2. Składającego się dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju.

§2
Strony zobowiązują się do zawarcia w formie aktu notarialnego, właściwej umowy kupna-sprzedaży prawa wymienionego w §1 umowy w terminie do 18.09.2012r. za cenę 850 000 zł.
Słownie:
ośmiuset pięćdziesięciu tysięcy złotych.

§3
1. Na poczet ceny określonej w §2 umowy Kupujący wręcza Sprzedającemu zadatek w kwocie 50 000zł słownie: pięćdziesięciu tysięcy złotych.
2. W przypadku niewykonania umowy przez Sprzedającego, Sprzedający zwróci Kupującemu zadatek w podwójnej wysokości.
3. W razie niewykonania umowy przez Kupującego zadatek przepada na rzecz Sprzedającego.

§4
Sprzedający oświadcza, że zbywane prawo jest wolne od wszelkich długów i obciążeń.

§5
W przypadku powstania lub ujawnienia się istnienia jakiegokolwiek obciążenia zbywanego prawa, po zawarciu umowy, Sprzedający zobowiązuje się je niezwłocznie uregulować.


§6
Sprzedający oświadcza, że otrzymał od Kupującego kwotę określoną w §3 ust. 1 umowy i odbiór jej niniejszym kwituje.

§7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§8
W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

         Sprzedający                                                                                     Kupujący

 .....................................                                                        ......................................

Artykuły tematycznie powiązane:
Rady dla sprzedających mieszkanie.
Po zapoznania się z tym działem poznasz wszystkie aspekty, które pomogą Ci skutecznie i łatwo sprzedać mieszkanie.
Rady dla kupujących mieszkanie.
Chcesz kupić mieszkanie? Ten dział jest dla Ciebie. Dowiesz się wszystkiego co jest potrzebne  do kupienia mieszkania.
Inne wzory pism.
Tutaj znajdziesz inne wzory potrzebnych dokumentów jak np. protokół zbawczo-odbiorczy.


Polecane artykuły
Jak prezentować mieszkanie cz.1 
Sposób prezentowania mieszkania kupującemy  
ba duży wpływ na sprzedaż mieszkania... 

Agencjom dziękujemy! 
Sam sprzedaż swoje mieszkanie dużo 
lepiej. Nie płać już prowizji pośrednikom... 

Parametry mieszkania 
Przed sfinalizowaniem umowy koniecznie 
sprawdź parametry nieruchomości... 

Rata kredytu mniejsza o 700zł 
Wybierając dobry kredyt mozęsz zaoszędzić 
nawet 700zł na każdej racie... 

                                                                                   RELAMA
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Kraków
 Wrocław
Wrocław

fsdf