Facebook

Jeśli pomogliśmy Ci daj nam plusa                   
oraz
                       nas znajomym. Dziękujemy.

Drugi wzór umowy przedwstępnej sprzedaży mieszkaniaDokument do pobrania
Czekając na pobranie pliku. Przeczytaj polecany artykuł.
Dokument zacznie się pobierać po wybraniu artykułu.
Dla sprzedających
Dla kupujących
Sprzedaj mieszkanie szybko, bez prowizji i pośredników. Zaoszczędź ponad 20 tys. zł. Wybierz z nami najtańszy kredyt mieszkaniowy. Różnica raty może wynieś nawet 700zł.PRZEDWSTĘPNA UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI


Zawarta w dniu  11.05.2012r. w Warszawie pomiędzy :
1. Markiem Kowalskim zam. w Warszawie przy ul. Smocza 12/65, legitymującym się dowodem osobistym serii AB numer 1234567, zwanym w treści umowy Sprzedającym,
a
2. Mikołajem Kwiatkowskim, zam. w Warszawie przy ul. Skierniewicka 22/325, legitymującym się dowodem osobistym serii BA numer 987654321, zwanym w treści umowy Kupującym.


§1
1. Sprzedający oświadcza, iż jest właścicielem mieszkania o pow. 59m2 położonej w Warszawie przy ul, Nowy Świat 89/125 opisanej w księdze wieczystej KW 25698541 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Warszawie – Śródmieście - Wydział Ksiąg Wieczystych.
2. Sprzedający oświadcza, iż przedmiotowa nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń na rzecz
osób trzecich.


§2
Przedmiotem umowy jest przyrzeczenie sprzedaży nieruchomości wykazanej w §1.


§3
Strony zobowiązują się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości opisanej w §1 do dnia
18.05.2012r,, za cenę 850 000zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).


§4
1. Na poczet ceny określonej w §3 umowy Kupujący wręcza Sprzedającemu zadatek w kwocie: 50 000zł (słownie: pięćdziesięciu tysięcy złotych).
2. W przypadku niewykonania umowy przez Sprzedającego, Sprzedający zwróci Kupującemu zadatek
w podwójnej wysokości.
3. W razie niewykonania umowy przez Kupującego zadatek przepada na rzecz Sprzedającego.


§5
W przypadku powstania lub ujawnienia się istnienia jakiegokolwiek obciążenia zbywanego prawa, po
zawarciu umowy, Sprzedający zobowiązuje się je niezwłocznie uregulować.


§6
Sprzedający oświadcza, że otrzymał od Kupującego kwotę określoną w §3 umowy i odbiór jej niniejszym kwituje.


§7
Wszelkie opłaty związane z zawarciem niniejszej umowy ponosi Kupujący.


§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.


§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

                Kupujący                                                                     Sprzedający
        Mikołaj Kwiatkowski                                                         Marek Kowalski 
………………………………….                                        …………………………………..


Artykuły tematycznie powiązane:
Rady dla sprzedających mieszkanie.
Po zapoznania się z tym działem poznasz wszystkie aspekty, które pomogą Ci skutecznie i łatwo sprzedać mieszkanie.
Rady dla kupujących mieszkanie.
Chcesz kupić mieszkanie? Ten dział jest dla Ciebie. Dowiesz się wszystkiego co jest potrzebne  do kupienia mieszkania.
Inne wzory pism.
Tutaj znajdziesz inne wzory potrzebnych dokumentów jak np. protokół zbawczo-odbiorczy.


Polecane artykuły
Jak prezentować mieszkanie cz.1 
Sposób prezentowania mieszkania kupującemy  
ba duży wpływ na sprzedaż mieszkania... 

Agencjom dziękujemy! 
Sam sprzedaż swoje mieszkanie dużo 
lepiej. Nie płać już prowizji pośrednikom... 

Parametry mieszkania 
Przed sfinalizowaniem umowy koniecznie 
sprawdź parametry nieruchomości... 

Rata kredytu mniejsza o 700zł 
Wybierając dobry kredyt mozęsz zaoszędzić 
nawet 700zł na każdej racie... 

                                                                                   RELAMA
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Kraków
 Wrocław
Wrocław

fsdf