Facebook

Jeśli pomogliśmy Ci daj nam plusa                   
oraz
                       nas znajomym. Dziękujemy.

Pierwszy wzór umowy przedwstępnej sprzedaży mieszkaniaDokument do pobrania
Czekając na pobranie pliku. Przeczytaj polecany artykuł.
Dokument zacznie się pobierać po wybraniu artykułu.
Dla sprzedających
Dla kupujących
Sprzedaj mieszkanie szybko, bez prowizji i pośredników. Zaoszczędź ponad 20 tys. zł. Wybierz z nami najtańszy kredyt mieszkaniowy. Różnica raty może wynieś nawet 700zł.


UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY MIESZKANIA

zawarta dnia 11.04.2012r. w Warszawie pomiędzy: 
Markiem Kowalskim, używając zam. w Warszawie, ul. Smocza 12/65, dowód osobisty serii AB numer 1234567, PESEL 75041605253, NIP 125-256-12-65 zwany w dalszej części umowy sprzedającym
a
Mikołajem Kwiatkowskim, zam. w Warszawie, ul Skierniewicka 22/325, dowód osobisty serii BA, numer 987654321, PESEL 72082806892, NIP 869-548-36-87 zwany w dalszej części umowy kupującym.


§ 1
1. Sprzedający oświadcza, iż jest właścicielem nieruchomości lokalowej - mieszkania położonego w  Warszawie przy ul Nowy Świat 89/125, o powierzchni 59m2 , dla którego Sąd Rejonowy w Warszawa-Śródmieście prowadzi księgę wieczystą nr KW 2586365.
2. Sprzedający oświadcza, że określona w § 1 ust. 1 nieruchomość jest w dobrym stanie i że nieruchomość pozbawiona jest wad fizycznych.

§ 2
Sprzedający oświadcza, że:
• z tytułu sprzedaży lokalu nie będzie opodatkowany podatkiem VAT, 
• wszelkie opłaty związane z eksploatacją lokalu zostały uiszczone i z tego tytułu nie istnieją żadne zaległości, 
• nie toczy się żadne postępowanie mogące mieć wpływ na skutki wynikające z zawarcia niniejszej umowy,
• prawo do lokalu nie jest przedmiotem praw lub roszczeń osób trzecich, ograniczeń w rozporządzaniu oraz umów, z których wynikałoby zobowiązanie do zbycia na rzecz osób innych niż druga strona niniejszej czynności, nie jest obciążona prawami rzeczowymi ograniczonymi.

Kupujący oświadcza, że:
• zna treść dokumentów będących podstawą zawarcia niniejszej umowy, 
• nieruchomość widział i że nie wnosi zastrzeżeń co do jej stanu technicznego, wyglądu i lokalizacji,
• posiada środki na zakup prawa do lokalu.
Przy umowie okazane zostały:
a) akt notarialny własności lokalu,
b) wypis z księgi wieczystej lokalu.

§ 3
1. Sprzedający i kupujący zobowiązują się zawrzeć umowę sprzedaży (przyrzeczona umowa sprzedaży), mocą której Marek Kowalski sprzeda wolne od wad, opisane w § 1 tej umowy prawo własności lokalu za cenę 850 000zł (słownie: ośmiuset pięćdziesięciu tysięcy złotych), a kupujący zobowiązuje się powyższą nieruchomość za cenę 850 000zł (słownie: ośmiuset pięćdziesięciu tysięcy złotych) kupić.
2. Zawarcie umowy przyrzeczonej nastąpi nie później niż do dnia 18.04.2012r.

§ 4
Strony zgodnie ustalają następujący sposób zapłaty łącznej ceny:
a) część ceny, tj. 50 000zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) tytułem zadatku została przez kupującego już zapłacona, co sprzedający niniejszym potwierdza i kwituje odbiór tej części ceny.
b) reszta ceny, tj. 800 000 (słownie: osiemset tysięcy złotych) zostanie przez kupującego zapłacona w terminie pięciu dni roboczych od dnia zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży przelewem na poniżej podane konto sprzedającego , tj: 1256-3695-5896-1258-4589.
c) W razie niewykonania umowy przez kupującego sprzedający jest uprawniony otrzymany zadatek w kwocie 50 000zł (słownie: pięćdziesięciu tysięcy złotych) zatrzymać.
d) W razie niewykonania umowy przez sprzedającego kupujący może żądać od sprzedającego kwoty stanowiącej dwukrotność zadatku, tj. kwoty 100 000zł (słownie: stu tysięcy złotych).

§ 5
1. Strony oświadczają, że wszystkie informacje zawarte w przedmiotowej umowie są prawdziwe.
2. Sprzedający oświadcza, że nie zataił nic z tego, co jest mu znane, w szczególności co do stanu fizycznego i prawnego nieruchomości określonej w § 1 ust. 1.
3. W razie gdyby do czasu zawarcia umowy przyrzeczonej, tj. do dnia 18.04.2012r., ujawniły się jakiekolwiek wady prawne nieruchomości określonej w § 1 ust. 1, kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

§ 6
1. Zmiany umowy pod rygorem nieważności winny nastąpić w formie pisemnej.
2. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
3. Załączniki do umowy stanowią integralną jej część.
4. Spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez odpowiedni sąd w Warszawie.
5. Wszelkie koszty związane z zawarciem aktu notarialnego przenoszącego prawo do lokalu poniesie kupujący.
6. Umowa spisana została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron, tj. jednym dla kupującego i jednym dla sprzedającego .
7. Umowę odczytano, zgodnie przyjęto i podpisano.


     KUPUJĄCY                                                                                              SPRZEDAJĄCY
 Mikołaj Kwiatkowski                                                                                 Marek Kowalski
 ………………………………….                                                  …………………………………..


Artykuły tematycznie powiązane:
Rady dla sprzedających mieszkanie.
Po zapoznania się z tym działem poznasz wszystkie aspekty, które pomogą Ci skutecznie i łatwo sprzedać mieszkanie.
Rady dla kupujących mieszkanie.
Chcesz kupić mieszkanie? Ten dział jest dla Ciebie. Dowiesz się wszystkiego co jest potrzebne  do kupienia mieszkania.
Inne wzory pism.
Tutaj znajdziesz inne wzory potrzebnych dokumentów jak np. protokół zbawczo-odbiorczy.


Polecane artykuły
Jak prezentować mieszkanie cz.1 
Sposób prezentowania mieszkania kupującemy  
ba duży wpływ na sprzedaż mieszkania... 

Agencjom dziękujemy! 
Sam sprzedaż swoje mieszkanie dużo 
lepiej. Nie płać już prowizji pośrednikom... 

Parametry mieszkania 
Przed sfinalizowaniem umowy koniecznie 
sprawdź parametry nieruchomości... 

Rata kredytu mniejsza o 700zł 
Wybierając dobry kredyt mozęsz zaoszędzić 
nawet 700zł na każdej racie... 

                                                                                   RELAMA
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Kraków
 Wrocław
Wrocław

fsdf